بیمه بدنه خودرو و خطرات تحت پوشش در این بیمه

بیمه بدنه خسارت های وارده به خودرو بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد. خطرات اصلی که در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند عبارتند از :

1- حادثه :

خسارتی که ناشی از تصادف دو اتومبیل با یکدیگر و یا برخورد اتومبیل مورد بیمه به جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر با اتومبیل مورد بیمه و یا واژگونی و سقوط مورد بیمه در اثر حوادث رانندگی باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزاء و یا ملحقات مورد بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود. همچنین خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال خودرو خسارت دیده به آن وارد می شود.

2- آتش سوزی، صاعقه و انفجار ( آصا ) :

کلیه خساراتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و انفجار به اتومبیل مورد بیمه یا لوازم اصلی همراه آن، وارد گردد.

3- سرقت کلی :

چنانچه خودرو بیمه شده کلا سرقت شده و کشف نگردد و یا آنکه پس از کشف، لوازمی از اتومبیل به سرقت رفته باشد همچنین اگر خودرو در اثر عمل سرقت و یا شروع به سرقت اسیب دیده و به آن و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است، خسارت وارد گردد، از این محل قابل جبران می باشد.

همچنین خسارت باطری و لاستیک های چرخ خودرو در اثر هر یک از خطرات بیمه شده، تا 50% قیمت نو قابل پرداخت است.


 

پوششهای اضافی در بیمه بدنه :

بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، نسبت به خرید پوشش های تکمیلی به شرح زیر اقدام نماید:

1-سرقت درجا: عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو، قبل از بروز هر نوع حادثه ديگر، كه به دو روش به شرح ذيل قابل ارائه مي‌باشد:

 

الف) كليه قطعات فابريك: در اين روش تعهد شركت از 10 درصد ارزش خودرو تجاوز نمي‌نمايد و حق‌بيمه برمبناي 3% مبلغ مذكور منظور خواهد شد.

توضيح اينكه در اين روش چنانچه راديو پخش خودرو كشويي باشد، در قسمت پائين بیمه نامه، عبارت كليه قطعات فابريك « به استثناي راديوپخش كشويي » درج می گردد و بطور کلی پوشش سرقت درجا جهت راديوپخش‌هاي كشويي ارائه نمی گردد و درصورت ارائه پوشش سرقت درجا براي قسمت ثابت، قسمت متحرك راديوپخش فاقد پوشش سرقت درجا است و درصورت سرقت دستگاه ثابت، پرداخت خسارت منوط به تحويل قسمت متحرك به بيمه‌گر خواهد بود.

 

ب) تعدادي از قطعات و لوازمات ذكر شده در بيمه‌نامه: در اين روش اقلام مورد تقاضاي بيمه‌گذار به تفكيك مشخص و توسط كارشناس ارزيابي و 3% ارزش آنها بعنوان حق‌بيمه تعيين مي‌گردد.

- حداكثر مبلغ قابل تامين پوشش سرقت درجا براي قطعات فابريك و غير فابريك ( 10% + 10% ) جمعا تا 20% ارزش مورد بيمه مي‌باشد.

-ارزش روز راديوپخش و رينگ و لاستيك و ... جهت پوشش سرقت درجا توسط كارشناس مجاز شركت تعيين مي‌گردد؛ ليكن حداكثر تعهد شركت در مورد هر حلقه چرخ شامل رينگ، لاستيك، تيوپ و قالپاق 2% و براي سيستم صوتي شامل راديو پخش، بلندگوها و .... تا 2% درصد مبلغ بيمه شده مي‌باشد، مشروط براينكه از قيمت واقعي بيشتر نباشد.

-بيمه‌گذار موظف است در صورت سرقت قطعات و لوازم، نسبت به اخذ گزارش مقامات انتظامي و ارائه آن قبل از بازسازي خودرو به بيمه‌گر اقدام نمايد.

-خسارت ناشي از سرقت هر يك از قطعات و لوازمات فقط يك بار در طول مدت بيمه‌نامه قابل پرداخت است مگر آنكه بيمه‌گذار تقاضاي پوشش مجدد نموده و حق بيمه اضافي متعلقه را پرداخت نمايد.

-صدور بيمه‌نامه با پوشش سرقت كلي جهت اتومبيل‌هاي پلاك ترانزيت (عبور موقت) مجاز نمي‌باشد.

 

2-شكست شيشه به تنهائی: در صورت شكست شيشه خارج از تعهد خطرات اصلي، ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن قابل پرداخت خواهد بود، مشروط بر اينكه خودرو به ارزش روز بيمه شده باشد.

چنانچه شيشه سنگ‌خوردگي داشته باشد (بدون ترك) به بيمه‌گذار توصيه گردد نسبت به ترميم آن اقدام نماید در غیر اینصورت و تبديل آن به ترك، از پوشش بيمه خارج می گردد. در هر حال حداكثر تعهد بيمه‌گر درصورت بروز حوادث احتمالي (به جز مورد مذكور) منجر به شكست معادل 70% ارزش سالم آن مي‌باشد.

 

3-پاشيدن مواد شيميايي : در صورت سالم و بي عيب بودن رنگ خودرو، خسارات ناشي از تاثير انواع اسيدها، گاز، رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي رنگ خودرو تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

 

( ماده 10 قانون بیمه : در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی، بیمه شده باشد شرکت بیمه فقط به تناسب مبلغیکه بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود. )

4-عدم اعمال ماده 10 قانون بيمه : منحصر به مواقعي است كه خسارت دريافتي از محل بيمه‌نامه و يا افزايش قيمت خودرو از 25% مبلغ بيمه شده تجاوز ننمايد و در صورت افزايش درصد مذكور، قاعده نسبي سرمايه نسبت به مابه‌التفاوت اعمال خواهد شد. در هر حال حداكثر تعهد بيمه‌گر مبلغ بيمه شده مي‌باشد.

- اين پوشش مخصوص بيمه‌نامه‌هايي است كه در زمان صدور، خودرو به قيمت روزبيمه شده باشد.

 

5-هزينه‌هاي اياب و ذهاب : در صورتي‌كه به علت وقوع يكي از خطرات تحت پوشش به استثناء سرقت و خسارت كلي، امكان استفاده از مورد بيمه براي بيمه‌گذار ميسر نباشد روزانه تا مبلغ 50 هزار ريال هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت خواهد بود . مدت اين پوشش در طول سال حداكثر سي روز و حداکثر حق بیمه 150000 ریال مي‌باشد.

- هزينه اياب و ذهاب پس از كسر سه روز اول به عنوان فرانشيز قابل پرداخت مي‌باشد.

 

6-حوادث طبيعي : در اين پوشش خسارات ناشي از سيل، زلزله، آتشفشان، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار مي‌گيرد.

توضيح اينكه فرانشيز تمامي پوشش‌ها در ظهر فرم بيمه‌نامه قيد گرديده و تخفيفات آنها همانند درصدهاي خطرات اصلي منظور خواهد شد و چنانچه بيمه‌گذار از محل هر يك از خطرات اضافي، خسارتي دريافت نمايد‌، به هنگام تجديد بيمه‌نامه، تخفيف عدم خسارت كليه خطرات اضافي حذف خواهد.


 

خسارت های مستثناء شده که تحت پوشش این بیمه نامه نیست :

خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا در الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

1-خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان.

2-خسارت های که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.

3-خسارت های وارده به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره سریع الاشتغال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.

4-خسارت های وارده بر اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و یا سایر مواد شیمیایی روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.

5-خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.

6-خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه.

7- کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه باشد.

8-زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه نامه.


 

خسارت های غیر قابل جبران که در تعهد بیمه گر نخواهد بود :

1-خسارت های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم.

2-خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.

3-خسارت های که عمدا توسط بیمه گذار، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.

4-خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

5-در صورتی که راننده مورد بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی نامه رانندگی باشد و یا گواهی نامه رانندگی وی باطل شده باشد یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی، گواهی نامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهی نامه در حکم بطلان آن نیست.

6-خسارت های ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد.

7-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.

8-خسارت های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

9-خسارت هائی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.


 

فرانشیز ( سهم بیمه گذار از هر خسارت ):

فرانشیز، بخشی از خسارت است که طبق توافق بیمه گذار و بیمه گر، به عهده خود بیمه گذار می باشد و میزان آن در بیمه نامه مشخص می گردد. بدین معنا که خساراتی که مبلغ آنها کمتر از فرانشیز باشد کلا توسط بیمه گذار پرداخت می شود و در صورتی که مبلغ خسارت بیش از فرانشیز باشد، مبلغ خسارت پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت می شود.

 

فرانشیزها به شرح زیر منظور می گردد :

حادثه اول 10% مبلغ خسارت و حداقل 000ر500 ریال

حادثه دوم 20% مبلغ خسارت و حداقل 000ر000ر1ریال

حادثه سوم 30% مبلغ خسارت و حداقل 000ر500ر1 ریال


 

تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه :

در صورتی که بیمه گذار یک سال یا بیشتر پس از خرید بیمه نامه بدنه خسارتی نداشته باشد, برای تمدید بیمه نامه در سال های بعد تخفیفاتی به شرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت :

سال اول 25 درصد

سال دوم 35 درصد

سال سوم 45 درصد

سال چهارم و بعد از آن 60 درصد و حداكثر مجموع تخفيفات 60% است.

 

حداكثر مدت ارائه تخفيف عدم خسارت تا شش ماه پس از انقضاء بيمه‌نامه مي‌باشد. ارائه اين تخفيف منوط به رؤيت پشت كارت بيمه بدنه و استعلام از سيستم مي‌باشد و چنانچه بيمه‌نامه به صورت كوتاه‌مدت و كمتر از 300 روز صادر گرديده باشد، تخفيف عدم خسارت آن مدت منظور نمي‌گردد.

هنگام تمديد بيمه‌نامه‌اي كه از محل آن خسارت ناشي از تقصير (100% ) شخص ثالث شناخته شده پرداخت گرديده باشد، اعمال تخفيف عدم‌خسارت بلامانع است.

در مورد پوششهای اضافی در بیمه بدنه چنانچه بيمه‌گذار از محل هر يك از خطرات اضافي، خسارتي دريافت نمايد‌، به هنگام تمديد بيمه‌نامه، تخفيف عدم خسارت كليه خطرات اضافي حذف خواهد.

 

تمديد بيمه‌نامه‌هايي كه بيش از سه مورد خسارت دارند صرفاً با مسئولیت و اختیار رئیس شعبه با رعایت موارد زیر بلامانع می باشد:

الف ) درصورتیکه مجموع خسارت پرداختی در بیش از سه مورد کمتر از بیست میلیون ریال باشد و بیمه گذار در سال قبل دارای سابقه عدم دریافت خسارت باشد بیمه نامه بدون اضافه نرخ صادر می گردد . درصورت دارا بودن سابقه خسارت در سال قبل یا فقدان سابقه بیمه‌ای برحسب مورد با اضافه نرخ حق بیمه 10% الی 20% صادر می شود.

ب ) چنانچه مجموع خسارت پرداختی در بیش از سه مورد بیشتر از بیست میلیون ریال باشد تمدید بیمه نامه با لحاظ سوابق عدم خسارتی سال قبل، پرتفوی بیمه گذار نزد شرکت با اضافه نرخ حق بیمه 20% تا 50% صرفاً با مسئولیت و اختیار رئیس شعبه و ملاحظات مدیریتی امکان پذیر می باشد.


 

تکمیل مبلغ بیمه شده ( پوشش تقلیل سرمایه ) :

مبلغ بیمه شده در صورت دریافت خسارت به میزان خسارت دریافتی تقلیل می یابد، لیکن بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی و دریافت الحاقیه ترمیم، سرمایه بیمه شده را به حالت اولیه برگرداند.


 

شرایط فروش اقساطي بيمه‌نامه بدنه:

فروش بيمه‌نامه بدنه به صورت اقساطي با شرايط زير انجام پذيرد:

- قبل از صدور بيمه‌نامه حداقل 20% نقد و الباقي حداكثر طي 9 قسط متوالي ماهانه

- و يا 30% نقد والباقي حداكثر طي 4 قسط دو ماهه مشروط بر اينكه مبلغ هر قسط كمتر از /000ر500 ريال نباشد.


 

بيمه‌نامه بدنه به نام چه کسی صادر می گردد ؟

بيمه‌گذار شخصي است كه داراي نفع بيمه‌اي است، لذا در تنظيم نام بيمه‌گذار به شرح زير اقدام و ذينفع نيز فقط طبق بند (ج) تعيين می گردد:

الف) درصورتي‌كه سند خودرو متعلق به متقاضي باشد، بيمه‌نامه به نام صاحب سند صادر می گردد

ب ) درصورتي‌كه متقاضي داراي وكالت رسمي از صاحب سند باشد، بيمه‌نامه به نام وكيل صادر می گردد.

ج ) هنگاميكه مورد بيمه رهني و يا داراي قرارداد اجاره به شرط تمليك باشد، بيمه‌نامه به نام راهن و يا مستأجر و به نفع مرتهن و يا مالك صادر می شود.

د ) درصورتي‌كه متقاضي، خودرو را بصورت قولنامه‌اي خريداري و يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك بعهده داشته باشد صدروبيمه‌نامه به نام وي بلامانع است.


 

تقاضای صدور المثنی برای بيمه‌نامه بدنه :

درصورت مفقود شدن بيمه‌نامه و تقاضاي المثني توسط بيمه‌گذار، واحد صدور مربوطه با اخذ استعلام از سيستم مكانيزه و درج تاريخ و محل پرداخت خسارت بر روي تصوير بيمه‌نامه، آن را امضاء و ممهور می نمايد.


 

صدور بيمه‌نامه تكراری با قصد تقلب :

در صورت صدور بيمه‌نامه تكراري با قصد تقلب و يا با دريافت خسارت كلي، اصل بيمه‌نامه اخذ و الحاقيه ابطال بدون برگشت حق بيمه صادر گردد و در صورت عدم پرداخت خسارت از محل بيمه‌نامه تكراري، ابطال بيمه‌نامه موخر با برگشت كل حق‌بيمه بلامانع است .


 

درخواست فسخ، جايگزينی و يا تعليق بيمه‌نامه بدنه :

درصورت درخواست بيمه‌گذار مبني بر فسخ، جايگزين و يا تعليق بيمه‌نامه و قبول هرگونه مسئوليت در عدم ارائه اصل آن به بيمه‌گر (مفقود و يا تحويل به خريدار ) اقدام بلامانع مي‌باشد.


 

فسخ قرار داد بیمه نامه بدنه :

در موارد زیر بیمه گر یا بیمه گذار می تواند قرار داد بیمه را فسخ نماید :

الف- موارد فسخ از طرف بیمه گر:

1- در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد.

2- در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد.

3- چنانچه بیمه گذار سهوا از اظهار مطالبی خودداری یا اظهارات خلاف واقع بنماید و مطالب اعلام نشده یا اظهارات خلاف واقع در ارزیابی خطر موثر باشد.

ب- موارد فسخ از طرف بیمه گذار :

1- در صورتی که خطر موضوع بیمه کاهش یابد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.

2- در صورتی که فعالیت بیمه گر به هر دلیل متوقف شود.

تبصره: در صورتی که بیمه گر بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه نامه باشد بیمه گر حق بیمه مدت اعتبار بیمه نامه را به روش کوتاه مدت محاسبه و باقیمانده حق بیمه را به بیمه گذار پرداخت می کند.

انفساخ قرارداد بیمه :

در صورتی که موضوع بیمه به علت وقوع حوادثی که تحت پوشش این بیمه نامه نیست از بین برود، بیمه نامه منفسخ می گردد.


 

انتقال حقوق بیمه گذار به بیمه گر( ماده 14 ) :

بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و بیمه گذار موظف است از هر عملی که اقدام بیمه گر را علیه مسئول خسارت مشکل و یا نا مقدور می سازد خودداری نماید. در غیر این صورت بیمه گر می تواند خسارت را پرداخت نکند یا در صورت پرداخت، حق استرداد آن را از بیمه گذار خواهد داشت.

 


 

دریافت فرم پیشنهاد بیمه بدنه خودرو

دریافت فرم بازدید اولیه بیمه بدنه خودرو

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ