بیمه تمام خطر نصب - فرانشیز

فرانشیز (مبلغ قابل کسر در هر خسارت):

• در مورد بخش 1 بیمه نامه ، تابعی از میزان سرمایه بیمه شده بوده و به قسمت های خطرات طبیعی، دوره آزمایش، دوره نگهداری و سایر خطرات تقسیم می شود و در صورتی که خطر خاصی در مقیاس وسیع پروژه را تهدید نماید، برای آن خطر خاص فرانشیز ویژه ای در نظر گرفته می شود.

• فرانشیز خطرات طبیعی، دوره آزمایش، دوره نگهداری و سایر خطرات به صورت درصد و با ذکر حداقل مبلغ ریالی درج می شود. مبلغ حداقل ریالی فرانشیز سایر خطرات معمولا نصف مبلغ ریالی فرانشیز خطرات طبیعی در دوره آزمایش و دوره نگهداری می باشد.

• بنا به وضعیت پروژه و خطرات تهدید کننده آن و با توجه به شرایط رقابتی بازار، می توان نرخ حق بیمه را کاهش و در مقابل حداقل مبلغ ریالی فرانشیز را افزایش دهیم. چنانچه نیاز به کاهش مبلغ فرانشیز احساس شود، نرخ افزایش خواهد یافت.

• در صد تعییین شده در فرانشیز در صورتی افزایش می یابد که خطر و یا خطرات خاصی، به نحو جدی پروژه را تهدید نمایند.

مثال: 

فرانشیز خطرات طبیعی، دوره نگهداری: 10 درصد هر خسارت حداقل 7،000،000 ریال در هر حادثه 

فرانشیز سایر خطرات: 10 درصد هرخسارت حداقل 3،500،000 ریال در هر حادثه 

فرانشیز دوره آزمایش: 20 درص هر خسارت حداقل 9،000،000 ریال در هر حادثه

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ