بیمه تمام خطر نصب

E.A.R ) Erection All Risk )

 هدف از ارائه این بیمه نامه، تأمین پوشش بیمه ای لازم در مقابل خطرات احتمالی در نصب ماشین آلات و لوازم و همچنین نصب هر نوع سازه است. این نوع پوشش، هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی وارده به مورد بیمه را در محل نصب و در طول مدت بیمه از طرف بیمه گر جبران می نماید.

 پروژه هایی از جمله موارد ذیل قابل پوشش بیمه ای هستند:

• نصب علمک های گاز

• عملیات اجرائی انواع خطوط لوله

• ترمیم خطوط لوله های نفت

• ساخت و نصب مخازن فلزی نفت یا مخازن فلزی آب

• نصب تجهیزات پست های برق

• نصب تجهیزات پالایشگاهی

• نصب دریچه های سد و ...


 بیمه گذار و ذینفع در بیمه تمام خطر نصب:

در این بیمه نامه بیمه گذار کارفرما، و ذینفع بیمه نامه، کارفرما و پیمانکار اصلی و کلیه پیمانکاران فرعی خواهند بود.


خطرات تحت پوشش:

• خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب (همانند بیمه تمام خطر پیمانکاران)، تمامی خطرات طبیعی و غیر طبیعی خواهد بود، به استثناء آنچه در استثنائات بیمه نامه درج گردیده است.

• یکی از مهم ترین خطراتی که در این بیمه تحت پوشش قرار دارد، "خطر اشتباه در نصب" است. سهل انگاری و عدم دقت کارکنان در هنگام نصب تجهیزات مورد بیمه نیز تحت پوشش بیمه ای خواهند بود.

• در صورتی که بیمه گذار یک یا چند خطر از خطرات طبیعی و غیر طبیعی را درخواست نماید، این بیمه نامه از حالت تمام خطر، به یک بیمه نامه تمام خطر نصب با خطرات ذکر شده تبدیل می گردد. در این صورت بیمه گذار ممکن است حق بیمه کمتری نسبت به پوشش بیمه تمام خطر بپردازد.


 استثنائات:

خطرات تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب، استثنائاتی نیز دارند که عبارتند از :

• جنگ

• شورش و بلوا

• انفجار هسته ای

• جریمه های اعمال شده از طرف کارفرما برای پیمانکار، به دلیل تاخیر غیر مجاز

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• عدم کسب سود مورد انتظار پیمانکار از اجرای پروژه

• عمد بیمه گذار  و نمایندگان او

• فرسودگی طبیعی تجهیزات و زنگ زدگی آهن آلات مصرفی در پروژه

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد، مثلاً ممکن است انفجار یک خط لوله گاز در مرحله تست و آزمایش، ناشی از اشتباه در محاسبه­ی مقدار ضخامت جوش اتصال لوله ها باشد.

• خسارت های  ناشی از به کارگیری مواد اولیه فاسد یا معیوب

 

لازم به ذکر است در این بیمه نیز همانند بیمه تمام خطر پیمانکاران ، حذف بعضی از استثنائات با اعمال کلوزهای مربوطه، امکان پذیر خواهد بود.

این استثنائات عبارتند از :

• شورش و بلوا

• توقف عملیات اجرائی پروژه و تعطیلی آن

• خسارت های ناشی از طراحی غلط که توسط مشاور صورت می گیرد.


 سرمایه بیمه شده در بیمه نامه تمام خطر نصب:

سرمایه بیمه نامه تمام خطر نصب شامل دو بخش کلی است :

بخش 1 یا بخش خسارت های مادی

بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث

 

بخش 1 یا بخش خسارات مادی:

شامل کلیه مواردی است که مربوط به پروژه مورد بیمه بوده و در صورت بروز خسارات طبیعی و غیر طبیعی، بیمه گر باید، خطارات وارده به هر قسمتی که در بیمه نامه درج گردیده است را عیناً جبران نماید.

این موارد عینا مشابه مطالب مربوط به "بیمه تمام خطر پیمانکاران" است که در این جا از ذکر دوباره آن خودداری به عمل می آید.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که مبلغ پیمان در بیمه تمام خطر نصب شامل ارزش اقلام مورد نصب و هزینه نصب علاوه بر مبلغ تجهیز کارگاه خواهد بود.

 

بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث:

از آنجایی که در اجرای یک پروژه نصب ممکن است صدمات جسمی و مالی به اشخاص ثالث وارد شود، در بخشی جداگانه و تحت عنوان بخش 2 یا بخش مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث ، این موارد در نظر گرفته شده است . لازم به یادآوری ات کارفرما یا نمایندگان وی، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران نصب ، پرسنل پیمانکار یا پیمانکاران فرعی نصب، مهندس یا مهندسین مشار، جزو اشخاص ثالث به حساب نمی آیند و جهت اخذ پوشش بیمه ای برای این افراد باید از طریق بیمه های مسئولیت اقدام نمود.

اجزاء تشکیل دهنده بخش 2 یا بخش مسئولیت در قبال اشخاص ثالث عبارتند از:

الف- غرامت فوت، نقص عضو و صدمات جسمانی:  توضیحات این قسمت عیناً مشابه توضیحات ارائه شده در بیمه تمام خطر پیمانکاران می باشد که از تکرار مجدد آن ها خودداری می شود.

ب-خسارات مالی:  جهت توضیحات کامل در این زمینه نیز، به بخش مربوطه در بیمه تمام خطر پیمانکاران مراجعه شود.


 

مدت بیمه:

مدت بیمه در بیمه تمام خطر نصب سه مقطع زمانی را در بر می گیرد:

 

1-دوره عملیات نصب: مقدار زمانی است که طول می کشد تا اقلام و تجهیزات مورد نصب در جا خود قرار گیرند و به عبارتی عملیات نصب به مرحله تحویل موقت برسد. بدیهی است این مدت تحت عنوان مدت پیمان در پیمان درج می گردد.

 2-دوره آزمایش: هر جزء از تجهیزات و نهایتاً مجموعه تجهیزات و اقلام مورد نصب پس از جای گیری در محل خود تا قبل از تحویل موقت پروژه، ابتدا مورد تست سرد (cold test)  قرار می گیرند. به این معنی که مثلا قبل از وارد کردن گاز به خط لوله اجرا شده، ابتدا آزمایش هیدوراستاتیک انجام می گردد. در این آزمایش آب وارد لوله های گاز شده، سپس نقاط ضعف و نشتی های احتمالی مشاهده شده و عیوب احتمالی رفع می گردد. به این آزمایش تست سرد اطلاق می شود.

در مراحل بعد، وارد شدن گاز به خط لوله، به منزله انجام تست داغ (hot test)  است. بنابراین مشاهده می شود که در یک بیمه تمام خط نصب، معمولا دو نوع تست و آزمایش وجود دارد که در مجموع دوره آزمایش و تست را تشکیل می دهند.

دوره آزمایش، جزئی از دوره نصب بوده و تمام خطرات طبیعی و غیر طبیعی در این دوره نیز تحت پوشش قرار خواهند داشت. دوره آزمایش معمولا 4 هفته یا یک ماه می باشد و لیکن مدت دقیق آن را می توان در پیمان مشاهده نمود.

نکته حائز اهمیت در اینجا این است که چنانچه اقلام و تجهیزات مورد نصب دست دوم (second hand) باشند، دوره آزمایش آن ها تحت پوشش بیمه ای قرار نمی گیرد.

 

3-دوره نگهداری یا تضمین: بلافاصله بعد از تحویل موقت پروژه، این مدت شروع می شود و تا مرحله تحویل قطعی پروژه ادامه خواهد داشت.

همانند بمه تمام خطر پیمانکاران، در دوره تضمین و یا نگهداری ، خطرات طبیعی، تحت پوشش بیمه ای قرار نداشته و تنها خطراتی که ناشی از قصور و یا سستی پیمانکار به وجود آمده باشند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

Tamam-Khatare-Nasb


 نکات قابل توجه در بیمه تمام خطر نصب:

• در بیمه تمام خطر نصب، اموال مجاور معمولا از اهمیت زیادی برخوردارند. مثلا در جریان ساخت و نصب تجهیزات یک پالایشگاه، ساختمان های کنترل و نظارت، آزمایشگاه و... متعلق به کارفرما وجود دارند که مسلما در جریان اجرای پروژه  تکمیل تدریجی آن ، در محاصره ریسک های مختلف قرار خواهند داشت.

 • ممکن است بیمه گذار بیمه های تمام خطر نصب، پس از برآورد خود از میزان خسارت احتمالی وارده به پروژه در حال احداث ، بیمه تمام خطر نصب مورد نیاز خود را با سرمایه ای کمتر از رقم مندرج در پیمان، درخواست نماید. در این صرت بمیه گذار باید ضمن درج خطرات مورد نیاز خود در محل مربوطه، میزان تعهد بمیه گر را در جبران خسارت مشخص نماید. بدیهی است سقف تعهد بیمه گر برابر رقم مندرج در پرسشنامه خواهد بود.

 • با توجه به این که در جریان نصب اجزای یک پروژه ممکن است کارهای ساختمانی مورد نیاز باشد، این بیمه نامه به گونه ای طراحی گردیده است که در آن ، هزینه کارهای ساختمانی به صورت استاندارد تحت پرسش قرار خواهند داشت.

 • در طول مسیر حمل قطعات و اقلام مورد نصب، احتمال دارد یک یا چند قطعه از روی وسیله حمل کننده به پایین پرتاب شوند. همانطور که می دانیم خسارت وارده به این بخش می تواند از طریق اخذ بیمه نامه باربری مورد پوشش قرار گیرند. ولیکن این بیمه نامه به گونه ای طراحی شده است که در آن می توان به عنوان یک پوشش اضافی، حمل زمینی و هوایی اقلام مورد نصب را نیز تحت پوشش قرار داد و نیازی به اخذ پوشش بیمه باربری جداگانه نیست (حمل دریایی تحت پوشش قرار ندارد)

 • سقف تعهدات درخواستی بیمه گذار در بخش 2 (خسارات مالی و جانی) باید درصد معقولی از میزان تعهدات بخش I باشد.


فرانشیز (مبلغ قابل کسر در هر خسارت):

• در مورد بخش 1 بیمه نامه ، تابعی از میزان سرمایه بیمه شده بوده و به قسمت های خطرات طبیعی، دوره آزمایش، دوره نگهداری و سایر خطرات تقسیم می شود و در صورتی که خطر خاصی در مقیاس وسیع پروژه را تهدید نماید، برای آن خطر خاص فرانشیز ویژه ای در نظر گرفته می شود.

• فرانشیز خطرات طبیعی، دوره آزمایش، دوره نگهداری و سایر خطرات به صورت درصد و با ذکر حداقل مبلغ ریالی درج می شود. مبلغ حداقل ریالی فرانشیز سایر خطرات معمولا نصف مبلغ ریالی فرانشیز خطرات طبیعی در دوره آزمایش و دوره نگهداری می باشد.

• بنا به وضعیت پروژه و خطرات تهدید کننده آن و با توجه به شرایط رقابتی بازار، می توان نرخ حق بیمه را کاهش و در مقابل حداقل مبلغ ریالی فرانشیز را افزایش دهیم. چنانچه نیاز به کاهش مبلغ فرانشیز احساس شود، نرخ افزایش خواهد یافت.

• در صد تعییین شده در فرانشیز در صورتی افزایش می یابد که خطر و یا خطرات خاصی، به نحو جدی پروژه را تهدید نمایند.

مثال: 

فرانشیز خطرات طبیعی، دوره نگهداری: 10 درصد هر خسارت حداقل 7،000،000 ریال در هر حادثه 

فرانشیز سایر خطرات: 10 درصد هرخسارت حداقل 3،500،000 ریال در هر حادثه 

فرانشیز دوره آزمایش: 20 درص هر خسارت حداقل 9،000،000 ریال در هر حادثه

 • mostamari
  مستمری
 • Fote-tamam-omr
  فوت تمام عمر
 • Omr-Va-Sarmayeh
  جامع عمر و سرمایه گذاری
 • بیمه سرطان
  ا مید آ فرین - سرطان
 • نا باروری
  ناباروری و نازائی
 • map-free بیمه مسافرت
  مسافرتی مفری
 • بیمه درمان البرز
  درمان
 • بیمه حوادث انفرادی
  حوادث انفرادی
 • بیمه حوادث گروهی
  حوادث گروهی
 • بیمه ثالث اتومبیل
  بیمه شخص ثالث خودرو
 • بیمه بدنه البرز نمایندگی منصوریان شیراز
  بیمه بدنه خودرو
 • بیمه هواپیما
  هواپیما
 • بیمه کشتی و لنج
  کشتی
 • باربری داخلی
  باربری داخلی
 • باربری صادراتی و وارداتی
  باربری صادراتی و وارداتی
 • بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
  منازل مسکونی
 • بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی
  مراکز صنعتی
 • بیمه آتش سوزی مراکزغیر صنعتی
  مراکز غیر صنعتی
 • جامع خانوار
  طرح جامع خانوار
 • مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
  کارفرما در قبال کارکنان، اشخاص و اموال
 • herfeei-2
  مسئولیت حرفه ای
 • tolid-konandegan
  تولید کنندگان کالا
 • hamle-Kala
  متصدیان حمل و نقل کالا
 • Omoomi
  مسئولیت عمومی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر پیمانکاران
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تمام خطر نصب
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های مهندسی
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  تضمین کیفیت ساختمان
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  سازه های گلخانه ای
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه بدنه ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  شکست ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  عدم النفع ماشین آلات
 • بیمه مهندسی البرز منصوریان شیراز
  بیمه تجهیزات الکترونیک
 • بیمه وجوه و پول در صندوق البرز منصوریان شیراز
  وجوه در صندوق
 • بیمه کانتینر البرز منصوریان شیراز
  بدنه کانتینر و ایزوتانک
 • بیمه بدنه واگن قطار البرز منصوریان شیراز
  بدنه واگن
 • بیمه تابلو البرز منصوریان شیراز
  بیمه تابلو
 • بیمه فساد محصول سردخانه البرز منصوریان شیراز
  فساد محصول (سردخانه)
 • بیمه اسب البرز منصوریان شیراز
  بیمه اسب
 • بیمه شترمرغ البرز منصوریان شیراز
  بیمه شتر مرغ